KONKURS MIĘDZYNARODOWY

Międzynarodowy konkurs na identyfikację wizualną dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage [ECFC]

INTERNATIONAL COMPETITION

International competition for visual identification of the Camerimage European Film Centre [ECFC]

Współorganizator festiwalu filmowego EnergaCAMERIMAGE oraz Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej ogłaszają międzynarodowy konkurs na identyfikację wizualną dla nowopowstałej instytucji kultury w Toruniu (Polska).

Europejskie Centrum Filmowe Camerimage będzie nie tylko miejscem, w którym odbywać się będzie festiwal filmowy EnergaCAMERIMAGE, ale stanie się także jedną z kluczowych instytucji kultury w Polsce. Zarówno instytucja, która zaczęła działalność w ubiegłym roku, jak i jej nowowybudowany budynek, który powstanie do 2025 roku, już dziś potrzebują identyfikacji wizualnej, która będzie częścią komunikacji zarówno działalności ECFC, jak i procesu inwestycji budowlanej.

Konkurs jest dwuetapowy, międzynarodowy, otwarty i skierowany do profesjonalistów.

 

Jury w pierszym etapie:

Adam Zdunek – Zastępca Dyrektora ds. Promocji w ECFC

Ewa Stałęga – Specjalista w Biurze Festiwalowym CAMERIMAGE

Anna Nowokuńska – projektantka graficzna

Marcin Władyka – projektant graficzny

 

Jury w drugim etapie:

Adam Zdunek – Zastępca Dyrektora ds. Promocji w ECFC

Marek Żydowicz – Dyrektor Festiwalu Camerimage

Marcin Władyka – projektant graficzny

Jonathan Barnbrook – projektant graficzny

Erik Kessels – projektant graficzny

The co-organizer of the EnergaCAMERIMAGE film festival and the Association of Polish Graphic Designers announce an international competition for visual identification of a newly established cultural institution in Toruń (Poland).

The Camerimage European Film Centre will not only be the venue for the EnergaCAMERIMAGE film festival, but it will also become one of the key cultural institutions in Poland. Visual identification is required at this early stage for both the institution, that started its operation last year, and for its new building, which will be completed by 2025. The visual identification will form part of the communication of both the ECFC activities and the construction investment process.

The competition is of international character, divided into two stages, open and aimed at professionals.

 

The jury in the first stage:

Adam Zdunek – Deputy Director for Promotion at the ECFC

Ewa Stałęga – Specialist at the CAMERIMAGE Festival Office

Anna Nowokuńska – Designer

Marcin Władyka – Designer

 

The jury in the second stage:

Adam Zdunek – Deputy Director for Promotion at the ECFC

Marek Żydowicz – Director of the Camerimage Festival

Marcin Władyka – Designer

Jonathan Barnbrook – Designer

Erik Kessels – Designer

1.

Wprowadzenie

Siedziba Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, którego budowa zaplanowana jest na 2021 – 2025, będzie instytucją kultury, która powstanie w sercu Torunia (Polska).

Identyfikacja wizualna, która jest przedmiotem konkursu będzie miała szerokie zastosowanie w komunikacji jeszcze przed powstaniem samego centrum, m.in. w celu komunikacji konkursu architektonicznego.

ECFC będzie miejscem, w którym będą odbywać się wydarzenia kulturalne – od premier filmowych, poprzez festiwale (filmowe i teatralne), koncerty, wystawy, konferencje i inne. Elementem spajającym dla nich wszystkich jest wizualny aspekt kultury. Planowane jest także umiejscowienie w tym budynku muzeum filmu i/lub designu. Dodatkowo powierzchnie ECFC będą wynajmowane – zarówno do celów społecznych, jak i komercyjnych.

Introduction

The seat of the Camerimage European Film Centre, with its construction scheduled for 2021-2025, will be a cultural institution built in the heart of Toruń (Poland).

Visual identification, which is the subject of the competition, will be widely used in communication even before the centre itself is created, also for the purpose of communicating an architectural competition.

ECFC will be a venue for cultural events – from film premieres, through film and theatre festivals, concerts, exhibitions, conferences and more. The element that binds them all together is the visual aspect of culture. Also, there are plans to locate a film and / or design museum in this building. Additionally, ECFC premises will be leased – both for social and commercial purposes.

2.

Konkurs

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie oczekujemy przesłania portfolio, zawierające min. 3 zrealizowane, wdrożone kompleksowe identyfikacje wizualne. Zgłoszenie portfolio do pierwszego etapu jest bezpłatne – zgłaszający się uczestnicy nie uiszczają ani nie pobierają opłat za zgłoszenie portfolio do pierwszego etapu konkursu. Na podstawie portfolio Organizator wybierze do 5 podmiotów, które zostaną zaproszone do odpłatnego przygotowania projektu identyfikacji. Jurorzy wybiorą zwycięski projekt do wdrożenia jeszcze w pierwszej połowie 2021 roku. Zwycięzca podpisze kontrakt z Zamawiającym na pełny projekt identyfikacji wizualnej. Pozostałe podmioty z drugiego etapu otrzymają wynagrodzenie za przygotowanie koncepcji.

Szczegółowy zakres koncepcji konkursowej oraz pełnego projektu zwycięskiej koncepcji znajduje się w Załącznikach.

Competition

There are two stages of the competition. In the first stage the entrants are expected to send a portfolio containing a minimum of 3 completed, implemented and comprehensive visual identification projects. Portfolio application for the first stage is free of charge – the participants do not pay or charge anything for submitting their portfolio to the first stage of the competition. Upon evaluation of the portfolio, the Organizer will select up to 5 entities that will be invited to prepare the reimbursable identification project. The jurors will select the winning project to be implemented in the first half of 2021. The winner will sign a contract with the Employer for a full visual identification project. The remaining second stage entrants will receive remuneration for preparing their designs.

The detailed scope of the competition and the comprehensive concept of the winning design can be found in the Appendices.

3.

Terminy

Wyślij portfolio do 31.01.2021

Wybór uczestników drugiego etapu do 21.02.2021

Czas na przygotowanie materiałów do drugiego etapu: 31.03.2021

Ogłoszenie zwycięzcy: 15.04.2021

Time schedule

Send your portfolio by  January 31, 2021

Selection of the second stage entrants – by February 21, 2021

Time to prepare materials for the second stage – March 31, 2021

Winner announcement by April 15, 2021

Pliki do pobrania

pobierz pakiet materiałów w ZIP, zawierający Regulamin, Załączniki do Regulaminu (Brief), Umowę dla Twórcy

Files to download

Download a set of materials in ZIP, containing the Regulations, Appendices to the Regulations (Brief), Agreement for the Designer

Zgłoś portfolio

Jury pierwszego etapu wyłoniło projektantów, którzy przygotują propozycję identyfikacji w drugim etapie konkursu.

Są to:

Tofu Studio

Patryk Hardziej

DADADA Studio

Design Office

UVMW

Gratulujemy finalistom i dziękujemy wszystkim za udział w tym etapie konkursu.

Portfolio application

The jury of the first stage selected designers who will prepare a proposal of identification in the second stage of the competition.

Those are:

Tofu Studio

Patryk Hardziej

DADADA Studio

Design Office

UVMW

Congratulations to the finalists and thank you all for participating in this stage of the competition.

Organizatorzy

Organizers

Organizers

Międzynarodowy konkurs na identyfikację wizualną dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage [ECFC]

International competition for visual identification of the Camerimage European Film Centre [ECFC]

© 2020

STGU